Gdańska Federacja Żeglarska


Protokół


PROTOKÓŁ
Walnego Zgromadzenia Delegatów
Gdańskiej Federacji Żeglarskiej
w dniu 21 października 2005

Jan Talik, Komandor Jachtklubu Stoczni Gdańskiej powitał zgromadzonych. Poinformował, że Gdańska Federacja Żeglarska (GFŻ) została wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000240800 na mocy postanowienia wydanego w dniu 06.09.2005 roku przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ. Siedziba GFŻ mieści się w Gdańsku przy ul.Przełom 9 (przystań Jachtklubu Stoczni Gdańskiej). Organizatorem dzisiejszego Walnego Zgromadzenia Delegatów (WZD) Gdańskiej Federacji Żeglarskiej jest Jachtklub Stoczni Gdańskiej. Jan Talik przypomniał zróżnicowanie statusu zgromadzonych:

 • delegaci upoważnieni przez zarządy klubów założycieli GFŻ posiadają wyłącznie czynne prawo wyborcze i dysponują głosem stanowiącym, tylko oni biorą udział w głosowaniu,
 • członkowie klubów założycieli GFŻ delegowani na WZD posiadają bierne prawo wyborcze, spośród nich można wybierać członków władz GFŻ i członków komisji WZD,
 • pozostałe osoby są gośćmi WZD.

Jan Talik zaproponował przeprowadzenie wyboru przewodniczącego WZD. Andrzej Chabrowski zgłosił kandydaturę Jana Talika. Z braku innych kandydatur przeprowadzono głosowanie za powierzeniem funkcji przewodniczącego WZD Janowi Talikowi. Jan Talik wyraził zgodę na pełnienie funkcji przewodniczącego WZD. Delegaci jednogłośnie głosowali za przyjęciem kandydatury. Jan Talik zaproponował, aby funkcję protokolanta powierzyć Andrzejowi Szrubkowskiemu. Andrzej Szrubkowski wyraził zgodę na pełnienie funkcji protokolanta WZD. Delegaci jednogłośnie głosowali za przyjęciem kandydatury.

Przewodniczący WZD odczytał porządek obrad (załącznik nr 1 do protokołu) i postawił wniosek o jego przyjęcie. Z braku propozycji zmian poddał porządek obrad pod głosowanie. Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie.

Przewodniczący WZD postawił wniosek o przyjęcie regulaminu WZD (załącznik nr 2 do protokołu). Ponieważ delegaci na WZD otrzymali wcześniej regulamin WZD, przewodniczący zaproponował odstąpienie od czytania regulaminu WZD. Delegaci wyrazili zgodę. Z braku propozycji zmian, regulamin WZD poddano pod głosowanie. Regulamin WZD został zatwierdzony jednogłośnie.

Przewodniczący poprosił delegatów o przedstawienie się zgromadzonym:

 1. Tomasz Malinowski, Jachtklub Stoczni Gdańskiej - zajmuje się czynnie żeglarstwem od 1978 roku, jest członkiem Zarządu Jachtklubu Stoczni Gdańskiej od 2002 roku, Prezesem UKS „Szekla” od 2002 roku, właścicielem f-my „Spiker” zajmującej się budową i remontami jachtów.
 2. Jerzy Kuliński, Jachtklub Morski „Neptun” - armator kolejnych jachtów „Milagro”, autor wielu wydawnictw, publikacji i artykułów o tematyce żeglarskiej, członek Zarządu PZŻ w latach 2000-2004.
 3. Włodzimierz Kruszyński - Yacht Klub „Północny” - zajmuje się czynnie żeglarstwem od 1974 roku, członek władz Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego oraz Pomorskiego Okręgowego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego, w przeszłości kierownik GKM LOK w Gdańsku, obecnie kierownik Yacht Klubu „Północny”.
 4. Roman Zagraba, Jacht Klub „Portowiec” - zajmuje się czynnie żeglarstwem od 1980 roku, w przeszłości pełnił funkcję wicekomandora Jacht Klubu „Portowiec”, obecnie jest członkiem Zarządu.

Przewodniczący zarządził wybory członków komisji mandatowo-skrutacyjnej. Zgłoszone zostały kandydatury: Maja Czarniawska, Andrzej Gierulski, Marek Romaniec. Z braku innych kandydatów przewodniczący poddał pod głosowanie każdą z kandydatur osobno. Wszystkie osoby uzyskały jednogłośną akceptację delegatów.

Przewodniczący zarządził wybory członków komisji uchwał i wniosków. Zgłoszone zostały kandydatury: Ignacy Makowski, Sławomir Kunze, Jerzy Gorajek. Z braku innych kandydatów przewodniczący poddał pod głosowanie każdą z kandydatur osobno. Wszystkie osoby uzyskały jednogłośną akceptację delegatów.

Przewodniczący przedstawił genezę powstania i cele GFŻ. Ruch integrujący gdańskie środowisko żeglarskie miał początek w 1998 roku. Wtedy zostało powołane Kolegium Komandorów Gdańskich Klubów Żeglarskich. Kolegium było nieformalnym forum, na którym wyrażano opinie o aktualnych zdarzeniach i objawach regresu działalności żeglarskiej oraz pomijania żywotnych interesów gdańskich klubów żeglarskich na forum Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Podejmowano próby uzyskania pomocy od Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, Polskiego Związku Żeglarskiego, a także nawiązania współpracy z władzami samorządowymi Gdańska. Bezskuteczność prowadzonych działań wskazywała na ewidentne ignorowanie potrzeb pojedynczych klubów. Z początkiem 2005 roku Kolegium podjęło decyzję o przystąpieniu do tworzenia organizacji, w której głos decydujący o losach gdańskiego żeglarstwa miałyby gdańskie kluby i mogły z odpowiednią mocą swe opinię przekazywać we właściwe miejsca. Podjęta inicjatywa zwróciła uwagę władz miejskiego samorządu oraz posła Platformy Obywatelskiej Sławomira Nowaka, którego na spotkaniach Komandorów reprezentował dyrektor biura poselskiego Maciej Krupa. Pozyskane zainteresowanie, przekształciło się w realną pomoc, wyrażoną wsparciem dla promowania wdrożenia projektu p.t. „Gdański Ośrodek Sportów Wodnych w Górkach Zachodnich”. Projekt jest technicznym wyrazem celów i dążeń GFŻ, które priorytetowo traktują:

 1. konieczność uporządkowania stanu prawnego i formalnego związanego z funkcjonowaniem klubów i użytkowaniem klubowych przystani,
 2. stworzenie bazy technicznej dla utworzenia siedzib i przystani klubów, które takowych dotąd nie posiadają.

Biorąc pod uwagę, że żeglarze niestowarzyszeni stanowią znaczną większość środowiska, podlegając oderwanemu od aktualnej rzeczywistości dyktatowi krajowych władz żeglarskich w zakresie certyfikowania uprawnień do prowadzenia jachtów oraz skomplikowanym procedurom technicznym i formalnym, stojącym istotnie na drodze do swobodnego uprawiania żeglarstwa, GFŻ wyraża wolę pełnienia roli strażnika należnych prawem obywatelskich swobód żeglarskich w odniesieniu dow wszystkich, którzy zechcą zwrócić się o udzielenie wsparcia i pomocy. GFŻ stoi na stanowisku, że istnieją istotne różnice pomiędzy żeglarzami, uprawiającymi dyscypliny żeglarskie wyczynowo (sport kwalifikowany), a żeglarstwem uprawianym w celach rekreacyjnych i turystycznych. Żeglarstwo wyczynowe, wymagające wysoce specjalistycznej obsługi oraz zapewnienia ogromnych środków finansowych musi być odróżniane od żeglarstwa niekwalifikowanego, jako że to ostatnie realizowane jest wyłącznie w oparciu o środki własne samych zainteresowanych. W tym przypadku ingerencja centralna nie może przekraczać zakresu dopuszczanego prawem, stanowiącym o nie ograniczaniu swobód obywatelskich.

Jerzy Kuliński zabierając głos poparł wystąpienie J.Talika wskazując, że § 8 statutu GFŻ w całkowicie dokumentuje przedstawione tezy.

Andrzej Radomski (przybył z opóźnieniem), reprezentując Prezydenta Miasta Gdańska, złożył na ręce przewodniczącego pismo wystosowane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Gdańska Waldemara Nocnego. Przewodniczący odczytał pismo, w którym Waldemar Nocny zapewnia o swym poparciu dla inicjatyw pojętych przez GFŻ. Andrzej Radomski zapewnił, że zrelacjonuje Prezydentowi Miasta Gdańska przebieg i treści WZD i przekaże swą pozytywną opinię.

Maja Czarniawska, przewodnicząca komisji mandatowo-skrutacyjnej odczytała protokół komisji (załącznik nr 2 do protokołu) stwierdzający, że WZD zostało rozpoczęte w I terminie, pełnomocnictwa złożyło 4 delegatów, wobec czego WZD jest zgromadzeniem ważnie obradującym. Ponadto poinformowała, że w wyniku sprawdzenia listy obecności w WZD bierze udział 45 osób reprezentujących 11 stowarzyszeń żeglarskich. Z pośród zgromadzonych, 27 osób posiada pełnomocnictwo do kandydowania do władz GFŻ, 14 osób bierze udział w charakterze gości.

Przewodniczący zarządził zgłaszanie kandydatur na funkcję prezesa GFŻ. Andrzej Załucki zgłosił kandydaturę Jana Talika. Jan Talik wyraził zgodę na kandydowanie. Z braku innych zgłoszeń kandydaturę poddano pod głosowanie. Delegaci jednogłośnie głosowali za przyjęciem kandydatury.

Przewodniczący zarządził zgłaszanie kandydatur do władz GFŻ. Zgłoszono kandydatury do zarządu: Andrzej Chabrowski, Andrzej Załucki, Andrzej Wątrowicz. Z braku innych kandydatów przewodniczący poddał pod głosowanie każdą z kandydatur osobno. Wszystkie osoby uzyskały jednogłośną akceptację delegatów. W kolejności zgłoszono kandydatury do komisji rewizyjnej: Grzegorz Musielak, Jan Dziewulski, Wojciech Trzcionkowski. Przewodniczący poddał pod głosowanie każdą z kandydatur osobno. Wszystkie osoby uzyskały jednogłośną akceptację delegatów. Do składu sądu federacji zgłoszono: Wiesław Chrzanowski, Henryk Cynke, Piotr Kropidłowski. Przewodniczący poddał pod głosowanie każdą z kandydatur osobno. Wszystkie osoby uzyskały jednogłośną akceptację delegatów.

Jerzy Kuliński zabrał głos uzasadniając słuszność dokonania wyboru zgłoszonych kandydatów. W skład aktualnie wybranych władz weszli reprezentanci klubów odpowiednio zaznajomieni z genezą powstania GFŻ. Podjęli oni trud doprowadzenia do powstania GFŻ, stworzyli jego statut, wypracowali podstawy organizacji, są najlepiej zorientowani w aktualnym stanie tworzenia GFŻ i tym samym stanowią gwarancję dla szybkiego i sprawnego uruchomienia działalności. Ponieważ następne wybory zostaną przeprowadzone w I półroczu 2006 roku, okres kadencji obecnie wybranych władz jest krótki. Przyjęta przez członków założycieli formuła wyborcza i sprawowania funkcji eliminuje jakiekolwiek przywileje w odniesieniu do członków władz, obarczając ich istotną odpowiedzialnością. Statut przewiduje jawność wszelkich procedur, nakładając na delegatów obowiązek konieczności wyjaśniania w klubach macierzystych podejmowanych decyzji związanych z konstruowaniem wniosków i uzasadnianiem głosowanych uchwał. Przyczyną, dla której GFŻ powstała z inicjatywy tylko 4 klubów, był stan przygotowania klubów w zakresie spełniania wymagań formalnych, głównie brak wpisu do rejestru stowarzyszeń KRS i statusu osoby prawnej. W chwili obecnej niektóre z klubów uzupełniły wcześniejsze braki w tym zakresie i w przypadku wyrażenia przez nie chęci przystąpienia do GFŻ, wybrany właśnie zarząd podejmie odpowiednie czynności w obowiązującym trybie.

Andrzej Zeń wszczął polemikę w odniesieniu do stwierdzenia J.Kulińskiego o braku kompletności dokumentów, jako przyczyny nie wejścia Polskiego Klubu Morskiego do składu członków założycieli GFŻ. Uzasadniał, że Polski Klub Morski spełniał wszelkie wymogi warunkujące członkostwo założycielskie, choć przyznał, iż w terminie składania wniosku o wpis do KRS przez członków założycieli GFŻ, Polski Klub Morski nie posiadał wpisu do KRS.

Henryk Pawelec, prezes Pomorskiego Okręgowego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego, złożył gratulacje prezesowi i członkom wybranych władz GFŻ, życząc sukcesów w realizacji przyjętych celów. Nawiązał do tradycji współpracy żeglarzy i motorowodniaków mającej wieloletnią historię.

Andrzej Chabrowski zgłosił projekt uchwały ustalającej wysokość opłaty wpisowej do GFŻ w kwocie 500,-zł i miesięcznej składki członkowskiej w kwocie 140,- zł. Wysokość opłaty wpisowej powinna gwarantować zwrot odpowiedniej części poniesionych przez członków założycieli kosztów nie powodując zbyt poważnego obciążenia budżetów zgłaszających akces klubów. Proponowaną wysokość składki członkowskiej należy utrzymać w okresie do następnego WZD.

Andrzej Załucki zgłosił projekt uchwały w sprawie utrzymania corocznego przeprowadzania uroczystości gdańskiego zakończenia sezonu żeglarskiego.

Andrzej Wątrowicz poinformował o przygotowywanych przez Jacht Klub „Portowiec” w roku 2006 obchodach 50-lecia istnienia klubu. Wspomniał, że tradycja współpracy pomiędzy klubami jest daleko starsza niż okres działalności Kolegium Komandorów i ma swoje początki w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Argumentował na rzecz pracy z dziećmi i młodzieżą.

Jan Dziewulski zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie procedur związanych z ukonstytuowaniem się wybranych władz. Przewodniczący wskazał statut GFŻ, jako podstawę informacji w tej sprawie.

Andrzej Szrubkowski proponował sformułowanie wniosku w sprawie podjęcia przez zarząd działań w sprawie promowania działalności GFŻ poprzez uruchomienie witryny internetowej i wydawanie gdańskiego periodyku żeglarskiego.

Grzegorz Tretyn poinformował o posiadaniu dostępu do domeny internetowej www.zeglarz.pl i adresów e-Mail @zeglarz.pl.

Jerzy Gorajek odczytał przyjęte przez komisję projekty uchwał i wniosków:

 1. w sprawie ustalenia opłaty wpisowej w wysokości 500,- zł,
 2. w sprawie ustalenia składki członkowskiej w wysokości 140,- zł/ 1 m-c,
 3. w sprawie corocznej organizacji gdańskiego zakończenia sezonu żeglarskiego.

Włodzimierz Kruszyński proponował uzależnić wysokość składki członkowskiej od liczby członków organizacji będącej członkiem GFŻ. Jerzy Kuliński stwierdził, że przyjęta pierwotnie zasada, iż jeden klub, bez względu na liczbę członków ma jeden głos stanowiący, dając niezbędną gwarancję równości wpływu na podejmowane decyzje, nakłada jednocześnie obowiązek zachowania równej wysokości obciążeń płynących z konieczności pokrywania kosztów funkcjonowania GFŻ.

Władysław Cebula przedstawił wizję powstania w Górkach Zachodnich przystani żeglarskiej dla 2000 jachtów, na terenie której siedzibę znalazłyby wszystkie gdańskie kluby żeglarskie.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektami uchwał przedstawionych przez komisję uchwał i wniosków. Delegaci głosowali kolejno odczytywane projekty. Wszystkie projekty zostały jednogłośnie przyjęte jako ważne uchwały WZD.

Przewodniczący kończąc WZD podziękował zgromadzonym, wybranym władzom GFŻ życzył pomyślnej realizacji ich zadań.

protokołował - Andrzej Szrubkowski